Beretning 2020 - generalforsamling 2021

Peft generalforsamling, mandag d. 14 juni 2021.

Beretning.

Året 2020 startede helt normalt med god aktivitet de 2 første måneder af året, men så i midten af marts måned ramte Corona også os i Peft. Stor forvirring om hvad og hvordan vi kunne bowle videre.

Begrænsning af hvor mange vi måtte være sammen, afstandskrav, brug af værnemidler, afspritning af hænder og kugler og brug af mundbind under spillet. Adskillige syntes at det var helt umuligt at bowle med mundbind på og opgav indtil det blev mere normale tilstande.

Da der blev strammet yderligere op så vi højst måtte forsamles op til 10 personer var det helt umuligt og gav ikke mening for Peft.

Vi valgte i bestyrelsen at vi fra Peft ville betale baneleje for april kvartal, selv om vi ikke benyttede banerne, og bad jer medlemmer om fortsat at betale kontingentet selv om vi ikke kunne spille. Heldigvis betalte næsten alle medlemmerne opkrævningen.

Situationen var helt uoverskuelig på det tidspunkt, såvel for Peft som for bowlingcenteret. Vores begrundelse for at betale baneleje var naturligvis at vi ønskede, at der også efter krisen ville være et bowlingcenter hvor vi kunne bowle.

Da staten kom med en stribe af hjælpe puljer til virksomheder hjalp det noget for OBC, men for Peft betød det at vi var helt stoppet i en lang periode.

Vores planlagte aktiviteter i løbet af året gik helt i smadder, vore egne arrangementer, men også al kontakt med vore venskabsklubber, turneringer og det gode sociale samvær med de andre klubber i løbet af året. Vore egne konkurrencer har vi heller ikke kunnet gennemføre. Halvårskegler er ikke udleveret og klubmestre er ikke udnævnt.

Ved sidste års generalforsamling var der valg til Herdis, Hanne og Knud for 2 år, og der var valg for 1 år til Britta som derfor er på valg igen, nu dog for 2 år.

Det var en ret ny bestyrelse som gik i gang med opgaverne, og vi var knap startet før vi igen måtte pakke sammen.

Vi har i bestyrelsen talt om vigtigheden med at “komme godt i gang igen”.

Det har vi søgt økonomisk støtte til ved Aura og Kvickly. Vi har fået kr. 15000 fra Aura og kr. 25000 fra Kvickly. Til gengæld har vi lovet at lave en event på Torvet i Odder. Vi tænker at lave en interimistisk bowlingbane og låne gamle kugler af OBC og præmier til bowlerne. Det vil vi nok bede om hjælp til at arrangere, og håber I er vakse.

Vi har mistet en del medlemmer i løbet af året, jeg har knap overblik over hvor mange. Da vi ringede rundt til jer ved pinsetid var der nogle stykker som ville vente med at starte til efter sommerferien.

Bestyrelsen har besluttet at vi efter sommerferien vil køre en kampagne for at tilbyde interesserede gratis bowling i en periode, - 1 eller 2 måneder, med en målrettet henvendelse gennem Facebook, målrettet vores aldersgruppe og geografisk der hvor vi ønsker. Vi får hjælp af Sofie fra Bowlingcenteret. Sofie er meget dygtig til sådan noget.

Det er meget vigtigt at vi gamle medlemmer bliver rigtig gode til at byde de nye velkommen, også sådan at de har lyst til at fortsætte sammen med os og frem for alt ikke oplever os som sammenspiste og ikke til at komme ind i sammenholdet.

Det har været diskuteret i bestyrelsen om der så også skal være gratis bowling for vore nuværende medlemmer. Her er vi ikke enige i bestyrelsen. Under punkt 7 i dagsordenen vil jeg bede generalforsamlingen komme med en tilkendegivelse om hvad i mener.

Personligt mener jeg ikke at gratistilbuddet skal gælde nuværende medlemmer. Jeg syntes ikke vi kan søge om støtte til at komme godt i gang, og bl.a. i ansøgningen beskriver hvordan vi vil skaffe nye medlemmer, og at vi så bl.a. bruger pengene selv til at bowle gratis.

Kampagnen er for at gøre vores klub stærkere med flere medlemmer til at betale kontingent mv. Jeg syntes slet ikke vi har råd til så meget "gratisme", vi har været ret meget i knæ økonomisk på det seneste og de 40.000 kr. vi har fået i støtte kan meget hurtigt soldes op. Lad os høre hvad i mener.

Vi startede igen med at bowle lige efter pinse. Vi var meget spændte og bekymrede for hvordan det ville gå. Da vi ringede rundt til jer, var det godt at høre at næsten alle glædede sig til at komme i gang igen. Nogle stykker ville vente til efter sommerferien med at starte, men alt i alt syntes jeg at vi er kommet ok i gang.

Lige før start meldte først Bjarne Markussen, spilfordeler om mandagen, og senere meldte Bent Andersen at han stoppede om torsdagen. Heldigvis stod Preben Olesen på opgaven om mandagen, i hvert fald for en tid. Søren Sørensen har sagt ja til at klare opgaven om torsdagen. Stor tak til Preben og Søren.

Vi skylder også Bjarne og Bent en stor tak for den store indsats de begge har ydet igennem mange år. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med de 2.

Jeg oplevede vores genstart som lidt kaotisk. Meget føltes næsten som at starte forfra. For Preben på mandagsholdet var der absolut intet som passede med den plan, som Preben overtog om banefordeling og hvem der skulle spille hvor. Det har noget med at gøre at der lige var skåret en time væk fra mandagsbowlingen og at det åbenbart slet ikke var kommet i system endnu. Jeg tror Preben er ved at ha’ styr på det nu.

Der er tradition for at vi ved generalforsamlingen nævner de medlemmer som i løbet af året er døde. I år er det anderledes, vi har ikke, i hvert fald lige nu overblik over hvem der er døde i året, men jeg vil alligevel nævne at vores eneste æresmedlem, Holger Midtgaard afgik ved døden i 2020. Må jeg bede medlemmerne rejse sig op og mindes Holger og de andre af vore medlemmer som døde i løbet af året.

At det går godt for Peft er vi meget optaget af. Vi er også meget optaget af at det går godt for Bowlingcenteret. Bowlingcenteret har stor interesse i at Peft har det godt. Vi møder stor vilje til samarbejde og hjælp til os med at gennemføre forskelligt. Bestyrelsen har accepteret at der kommer en forhøjelse af banelejen med kr 5 pr time.

Nu vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Formand

Knud Appel

Formandens beretning - Generalforsamling 2020

 

Generalforsamling i PEFT 2020

 

Mandag d. 17 februar kl 13.00 i Odder Bowlingcenter

  Vi oplever desværre fortsat, at vi ikke lykkes med at tiltrække nye medlemmer i samme tempo som vi mister medlemmer, ved sygdom og andre svagheder eller ved at medlemmer bare stopper med at bowle. Vi mangler tilgang af de “unge” pensionister. Det er en ringe trøst at det er en tendens som også er i de andre klubber af vores type.

Vi startede året 2019 med en medlemskampagne, rettet mod Ældresagens 4000 medlemmer i Odder kommune. Ved omdeling af breve i hele kommunen tilbød vi 3 måneders gratis prøvebowling, sammen med vore medlemmer.

 Kampagnen skete i et samarbejde mellem ÆldreSagen, Odder Bowlingcenter og Peft.

 ÆldreSagen stillede deres medlems kartotek til rådighed for os. Bowlingcenteret stillede baner til rådighed og betalte indkøb og trykning af breve og kuverter og et stort antal PEFT medlemmer omdelte brevene i hele kommunen. Der blev ydet et stort arbejde og der skal lyde en stor tak til alle jer som hjalp til.

 Havde det så nogen effekt?  Ja, bestemt. Ca 50 prøvebowlede i de 3 måneder og ca 25 var klar til at fortsætte efter prøvetiden. Desværre er der nu kun ca 15 stk tilbage.   Men 15 nye medlemmer er også fint og vi er glade for jer og håber også i er tilfredse med at være i vores klub. 

Hvordan finder vi ellers 15 nye medlemmer? 

 Den mest effektive metode, tror jeg, er mund til mund metoden. Altså, det er jer som skal ud og tale godt om klubben,  opfordre venner og bekendte til at komme med hos os. Husk der er fortsat en flaske vin for et nyt medlem.

 Gode ideer modtages gerne, og vi skal ikke give op.

 Medlemstallet,   ved årets begyndelse  var der  193 medlemmer

 Og ved årets afslutning  195 medlemmer

 Det dækker over 7 passive, 10 syge     170 betalende medl.

 Desværre har vi i årets løb, også i dette år, mistet medlemmer ved dødsfald, sidste år 5 stk.+

 Afdøde medlemmer i årets løb er, 

Carl Einer Bie i januar md

Bent Bank i oktober md

Metha Nørgaard, i oktober md

Aage Clausen, i november md

Poul Hulgaard døde juledag

 Må jeg bede forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde.

Vi har i årets løb afholdt, bla Klubaften i efteråret med god deltagelse og god stemning. Det er en vigtig del af 

PEFTs virke at vi også mødes på tværs af spilledagen, mange af os kender ikke de som spiller de andre dage.

Julefrokost er også afviklet på de forskellige spilledage med et vigende deltager antal deltagere de 3 dage.sá

Vi har afholdt vore sædvanlige turneringer i løbet af året

Halvårskeglen, 1. Halvår

Damer, Bodil Hesselbjerg med 227 kegler

Herrer.  Geert Nielsen med 279 kegler

2. Halvår

Damer.   Marita Krusel.  Med. 223 kegler

Herrer.    Kim K Larsen. Med 232. kegler

Handicap afslutningen

 1.Leif Larsen med 413,  2.  Niels Arne Frislev med 380,   3. Finn Wollerup med 371 kegler

 Klubmestre 2019

 Klubmester damer,

1. Bodil Hesselbjerg med 999 keglern 2. Anny Laursen med 928 kegler,  3.  Else Thomsen med 900 kegler

 Klubmester herrer,  

1. Hugo Bæk med 1110 kegler 2, Frede Nordahl med 1046, og 3. Ole Jensen med 1017 kegler

Og så lige, der har været afholdt tre kant turnering mellem Viby,

Horsens og Odder. Der spilles om en vandrepokal

Pokalen skal være i Odder det næste halve år

Holdet sættes af de 8 højst placerede damer og herrer.

Men til de andre venskabskampe vi deltager i mellem, Horsens, Viby, Aarhus og i Hammel ,  her er alle kvalificerede, man skriver sig bare på den ophængte liste, så er man på holdet. Først til mølle gælder.

Ind imellem kniber det med at nok skriver sig på listen, så Her en opfordring til at skrive sig på listen, og en opfordring til at holde øje med hvad der bliver hængt på opslagstavlen så vigtige meddelelser ikke bliver overset.

Ved sidste års generalforsamling stoppede Ole Jensen i bestyrelsen, men Ole har tilbudt at klare styringen af handicapturneringen, og det har han gjort så det bare fungerer. Tak til dig Ole.  Jeg håber du har mod på at tage det igen næste gang.

Bodil Hesselbjerg blev genvalgt til en ny periode ved generalforsamlingen sidste år. Desværre var Bodil ret hurtigt efter, på grund af sygdom, nødt til at sætte tempoet ned og aflevere flere af sine opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer.  Også kasserer posten måtte vi ud for at finde en afløser, og her var vi nødt til at hente en ny kasserer uden for bestyrelsen. 

Heldigvis sagde Herdis ja til opgaven, uden for bestyrelsen. Heldigvis har Bodil været klar til at hjælpe Herdis med at komme i gang med opgaven. Også på andre områder er Bodil klar med hjælp. Tak til Bodil for et stort arbejde gennem mange år i bestyrelsen.

Heldigvis har Herdis sagt ja til at stille op til en plads i bestyrelsen, så jeg håber i er klar til at vælge hende ind.

Stor tak skal der lyde til vore spilfordelere og til jer som hjælper dem når der går problemer i maskineriet når vi spiller og tak til jer som olierer banerne om morgenen på vore spilledage så også jer som er virkelig dygtige med en bowlingkugle får noget godt ud af spillet.

Tak til bestyrelseskollegerne for samarbejdet i året.  Else Kimose har besluttet ikke at genopstille i dag, så tak til Else for en stribe år i bestyrelsen. Også tak til Niels Chr. Hygebjerg for det år du har været med,  desværre ønskede du ikke at være med længere.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.